03 5844 110

Valkeakosken Huoltosysteemi Oy:n henkilökunta- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Valkeakosken Huoltosysteemi Oy (Y-tunnus 0480797-9)
Mottitie 5, 37600 VALKEAKOSKI
Puh: 03 5844 110


2. Rekisteriasiat


Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.


3. Rekisterin nimi


Valkeakosken Huoltosysteemi Oy:n henkilökunta- ja asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteeseen, hallinnointiin, palvelujen toimittamiseen ja laskutukseen liittyen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää:

 • Henkilön perustiedot: sukunimi, etunimi ja osoite
 • Yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tunnistettavuuden todentamiseksi: syntymäaika
 • henkilökunnalla lisäksi pankkiyhteys ja viranomaisten määräämät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja –valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennuspaikkoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.


10 Tarkastusoikeus


Rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat tarkastusoikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:
  •   käsittelyn tarkoitukset
  • kyseessä olevat henkilötietoryhmät
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa
  • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
  • rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot


11 Oikeus vaatia tietojen korjaamista


Rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet tietojen korjaamiseen:

 1. oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 2. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin
 3. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että
  •   henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  •  henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 1. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut  perusteet rekisteröidyn perusteet
 2. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 3. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta